WARUNKI UŻYTKOWANIA

Ogólne warunki użytkowania strony Delta Controls Inc.

PRZED SKORZYSTANIEM ZE STRONY PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZE WARUNKI.

Wszystkie materiały („Materiały”) na tej stronie („Strona”), włączając tekst, informacje, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne treści są zapewnione przez Delta Controls Inc. („Delta”) jako usługa dla klientów, pracowników oraz innych użytkowników i mogą być wykorzystane tylko do celów zgodnych z prawem.

AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

W zamian za dostęp oraz przeglądanie i korzystanie z tej Strony, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Delta rezerwuje sobie prawo do zmieniania, modyfikowania i aktualizowania Warunków użytkowania w dowolnym momencie i według własnego uznania, a użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych zmian, modyfikacji i aktualizacji. Jeśli u zytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z niniejszych Warunków użytkowania, nie powinien korzystać z tej Strony.

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH ORAZ OGRANICZENIA W ZAKRESIE KORZYTSANIA Z TREŚCI

Materiały są chronione w Kanadzie oraz międzynarodowo przez różnorodne prawa w tym, lecz nie wyłącznie, prawa autorskie oraz postanowienia traktatów, prawa znaku towarowego i inne prawa własności. Delta posiada prawa autorskie do wszystkich Materiałów. Oznacza to, iż użytkownik nie może w żaden sposób kopiować, przetwarzać, modyfikować, publikować, przesyłać, umieszczać i rozpowszechniać tych Materiałów bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody Delty.

Niniejszym przyznajemy uprawnienia do dostępu i przeglądania materiałów z witryny w całości lub w części. Użytkownik może wydrukować jedną kopię Materiałów lub pobrać Materiały na jeden komputer, ale tylko do użytku osobistego, niekomercyjnego i niepublicznego. Pozwolenie to wygasa w razie naruszenia jakichkolwiek z niniejszych Warunków użytkowania.

Delta nie wydaje pozwolenia na używanie Materiałów w inny sposób, niż wyraźnie określony w niniejszych Warunkach użytkowania. Wszystkie inne sposoby użycia Materiałów w tym, lecz nie wyłącznie kopiowanie, rozprowadzanie, modyfikowanie, publikowanie, wysyłanie, umieszczanie, transmitowanie, dystrybuowanie, sprzedawanie, tworzenie dzieł pochodnych, eksponowanie, łączenie z innymi stronami, albo wykorzystywanie Materiałów w inny sposób w całości lub w części jest wyraźnie zakazane bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody Delty.

II. ZNAKI TOWAROWE

DELTA, logo Delty, kolor czerwony użyty w logo Delty i na produktach Delty oraz wszystkie nazwy prezentowane na tej Stronie są znakami towarowymi lub usługowymi należącymi do Delty lub jej partnerów, a w związku z tym żaden inny znak towarowy, znak usługowy lub licencja nie są udzielone.

Produkty i nazwy usługowe innych producentów mogą być znakami towarowymi i znakami usługowymi ich firm. Ani znaki towarowe, ani znaki usługowe Delty nie mogą być publicznie używane bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Delty. Żadna inna strona nie może w żaden sposób korzystać ani ze znaku towarowego, ani znaku usługowego Delty w tym, lecz nie wyłącznie, jako hiperłączy, jako meta tagów, w wyszukiwarce lub w bazie danych bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Delty. 

III. BRAK POUFNOŚCI MATERIAŁÓW UŻYTKOWNIKA

Nie należy wysyłać za pomocą tej Strony żadnych poufnych lub zastrzeżonych informacji do Delty. Każdy materiał lub inne informacje przesyłane lub publikowane przez użytkownika na tej Stronie będą uznane za nieposiadające poufnego ani autorskiego charakteru.

Wysyłając jakiekolwiek informacje użytkownik przyznaje Delcie nieograniczoną, bezpłatną oraz nieodwołalną licencję na kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, publikowanie, wysyłanie, przesyłanie, prezentowanie i korzystanie z niepoufnych i nieobjętych prawami własności intelektualnej informacji do celów komercyjnych i niekomercyjnych. Użytkownik zgadza się również na używanie przez Deltę wszystkich przesłanych pomysłów, konceptów, wiadomości oraz technik w dowolnym celu.

Zakazane jest prezentowanie lub transmitowanie na tą lub z tej Strony jakichkolwiek materiałów, niezgodnych z prawem, stwarzają zagrożenie, są oszczercze, obsceniczne, skandaliczne, podżegające, pornograficzne lub bluźniercze oraz jakichkolwiek innych materiałów, które naruszałyby jakiekolwiek prawo. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Deltę i jej dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników, agentów i reprezentantów przed jakimikolwiek żądaniami osób trzecich, roszczeniami, zobowiązaniami, pozwami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami włączając w to uzasadnione honoraria prawników wynikających ze zabezpieczyć zobowiązań.

IV. PRYWATNOŚĆ

Użytkownik może uzyskać dostęp i przeglądać Stronę bez udzielania jakichkolwiek danych osobowych Delcie. Delta czasem zbiera informacje identyfikowalne osobowo na zasadzie dobrowolności w celu dostarczenia użytkownikowi żądanych informacji dotyczących produktów lub usług Delta. Te dane osobowe mogą zawierać imię, tytuł, nazwę firmy, adres, numer telefonu lub podobne informacje użytkownika. Delta nie przekazuje żadnych danych osobowych osobom trzecim bez zgody użytkownika.

Delta może korzystać z serwera internetowego należącego lub zarządzanego przez osoby trzecie. Serwer internetowy Delty może rutynowo zapisywać niektóre informacjie dotyczące użytkowników Strony. Tymi informacjami może być ID użytkownika, nazwa domeny, czas wejścia na stronę, strony, które zostały przejrzane i podobne informacje. Delta może przeglądać podsumowania takich informacji zebranych przez serwer, aby badać użytkowanie Strony, optymalizować dostęp do Strony dla użytkowników oraz aby poprawiać treści Strony.

W związku z szybko zmieniającymi się technologiami, z których Delta korzysta do komunikacji, Delta może okazjonalnie aktualizować to oświadczenie o ochronie prywatności.

V. ŁĄCZA DO/Z STRON OSÓB TRZECICH

Wszystkie strony, których łącza prowadzą z lub do tej Strony są od Niej niezależne i ich zawartość nie jest kontrolowana przez Deltę. Delta nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne strony internetowe i nie jest odpowiedzialna za żadne treści mieszczące się na tych stronach, ani na stronach do których prowadzą łącza na ich stronach. Delta zapewnia wszystkie łącza wyłącznie dla wygody użytkownika i użytkownik przegląda je na własne ryzyko.

Dodatkowo, łącze z lub do strony Delty nie oznacza, że Delta ponosi lub przyjmuje odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki wynikające z korzystania z niej. To osoba korzystająca jest zobowiązana do zastosowania wszelkich środków zabezpieczających przed wirusami, robakami, trojanami i innymi szkodliwymi aplikacjami.

Żadna osoba trzecia nie może tworzyć hiperłączy do strony Delty lub tworzyć ramek HTML zawierających stronę Delty bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody od Delty.

VI. ZMIANY

Delta nie zobowiązuje się do aktualizowania tych Materiałów ani do utrzymywania ich ciągłości. Delta może modyfikować te Materiały w dowolnej chwili, bez wcześniejszego zawiadomienia. Delta rezerwuje sobie prawo do zmieniania i modyfikowania niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie. W zamian za dostęp do Strony, przeglądanie i używanie jej, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych zmian, modyfikacji i aktualizacji.

VII. KLAUZULA O BRAKU GWARANCJI I WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Materiały zapewnione przez Deltę na Stronie są usługą dla klientów, pracowników oraz innych użytkowników i mogą zawierać błędy typograficzne lub inne błędy. Delta nie bierze odpowiedzialności z tytułu dokładności podawanych informacji, a więc użytkownik może korzystać z nich tylko na własne ryzyko. Delta nie gwarantuje, że zgłaszane problemy z korzystaniem ze Strony lub Materiałów będą rozwiązywane.

Spoczywające na Delcie zobowiązania dotyczące oferowanych produktów i usług regulują wyłącznie umowy, na podstawie których rzeczone produkty i usługi są dostarczane i świadczone. W przypadku uzyskania od Delty produktu lub usługi z wykorzystaniem tej strony i bez umowy, taki produkt lub umowa są dostarczane jako „tak jak jest”, bez żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, a taki produkt lub usługa są użytkowane na własne ryzyko.

Delta NIE GWARANTUJE PRAWDZIWOŚCI, DOKŁADNOŚCI ANI WIARYGODNOŚCI MATERIAŁÓW NA TEJ STRONIE LUB WSZELKICH INNYCH STRONACH POŁĄCZONYCH Z TĄ STRONĄ. MATERIAŁY NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK JEST” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY WŁAŚCIWEGO PRAWA Delta WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM TAKŻE ALE NIE WYŁĄCZNIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZBYTU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I CO DO BRAKU ZAGROŻENIA WIRUSAMI KOMPUTEROWYMI.

Delta NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z POPRAWNEGO LUB NIEPOPRAWNEGO KORZYSTANIA ZE STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY Z HIPERŁĄCZA LUB MATERIAŁÓW NA TEJ STRONIE, CZYNU ZABRONIONEGO, Z TYTUŁU ZANIEDBANIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI (W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE ZA ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UTRACONEGO ZYSKU, PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB DANCH NA SYSTEMACH OBSŁUGI INFORMACJI LUB INNYCH, NAWET W PRZYPADKU WYRAŹNEGO POWIADOMIENIA NAS O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD). NIEKTÓRE JURYSDYKCJE ZABRANIAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ DANEGO UŻYTKOWNIKA.

VIII. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Dostęp do tej Strony zapewniany jest z biur Delty na terenie Kanady. W zamian za dostęp, przeglądanie i używanie tej Strony użytkownik zgadza się, że wszystkie ustawy i prawa Kanady oraz prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie będą obowiązywać we wszyskich sprawach związanych z Materiałami lub korzystaniem ze Strony, a także wyraża zgodę, że wszelkie spory będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądó prowincjonalnych lub federalnych w prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie.

Osoby, które korzystają ze Strony z innych miejsc, robią to na własną odpowiedzialność i odpowiedzialne są za przestrzeganie odpowiednich, lokalnych praw. Delta nie gwarantuje, że dostępne Materiały są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych miejscach i dostęp do niech jest możliwy z terytoriów, na których jej treść jest zabroniona lub nielegalna.

W przypadku gdy jakikolwiek przepis niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznany za niezgodny z prawem, zasadami, regulacjami rządów lub finalnymi ustaleniami sądu federalnego jest traktowany jak nieważny i taka zasada, klauzula lub postanowienie jest rozumiana jako nieistniejąca w treści niniejszych Warunków użytkowania, a ich nieważność pozostaje bez wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Warunków użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania stanowią co do treści w nich zawartej integralną część umowy pomiędzy Deltą, a użytkownikami strony i nie podlegają zmianom, z wyjątkiem zmian na piśmie podpisanych przez autoryzowanego reprezentanta Delty.